Svet staršev

Svet staršev je posvetovalni organ, ki:

  • voli predstavnike v Svet zavoda,
  • predlaga nadstandardne programe in daje soglasje k predlogu ravnatelja oz. učiteljskega zbora o nadstandardnih storitvah,
  • obravnava vzgojno-izobraževalno problematiko, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
  • daje mnenja in predloge v zvezi z delovnim načrtom šole,
  • opravlja druge naloge po zakonu.

Svet staršev se v septembru dopolni s predstavniki staršev dijakov 1. letnika oz. novoizvoljenimi člani na oddelčnih roditeljskih sestankih. Na 1. jesenski seji izoblikuje mnenje o predlogu LDN šole za tekoče šolsko leto in sprejme predlog nadstandardnega programa, ki se financira tudi s sredstvi Šolskega sklada ETrŠ Brežice.

Aktualna predsednica Sveta staršev (za šol. leto 2017/18) je ga. Tamara Močnik. Svet staršev voli tudi predstavnike staršev v Svet zavoda ETrŠ Brežice; v septembru 2017 izvoljeni člani Sveta staršev so:

  1. Ae: ga. Zlatka Kolman, 1. Ap: ga Mojca Fabjančič, 1. At: ga. Polonca Resnik,
  2. Av: ga Janja Leskovar, 2. Ae: še nima izvoljenega predstavnika, 2. At: ga. Ivana Zupančič,
  3. Av: g. Mitja Ficko, 2. Ap: ga. Tatjana Kvartuh, 3. Ae: ga. Maja Lorenci,

3.At: nimajo izvoljenega predstavnika (PUD), 3. Av: ga. Sonja Ogorevc, 4.Ae: g. Ivan Arh.