Zaključni izpit

Naziv poklicne izobrazbe si kandidati pridobijo, ko uspešno opravijo zaključni izpit (ZI). Na ZI kandidati izkazujejo teoretično in praktično znanje, s katerim dokažejo, da so usposobljeni za poklic. Po opravljenem ZI se kandidati lahko zaposlijo, lahko pa – če je to možno – nadaljujejo izobraževanje po vertikali (PTI).

 

KOLEDAR ZAKLJUČNEGA IZPITA V ŠOLSKEM LETU 2017/18

 

 ZIMSKI ROK (5.  2. 2018–13.  2.  2018):

 •  prijava do 16. januarja 2018 (obrazec 1,39 – v papirnici ali na spletni strani)

(Dokazila o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3  dni pred začetkom izpita.)

 • januar 2018 – rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. izdelek

(Kandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge.)

Razpored izpitov:

 Zimski izpitni rok (5.  2. 2018–13.  2.  2018):

ponedeljek, 5. 2. 2018 – slovenščina (pisno)

torek, 6. 2. 2018 – zagovor storitve oz. izdelka

sreda, 7. 2. 2018 – slovenščina (ustno)

(torek, 13. 2. 2018 – seznanitev kandidatov z uspehom na ZI)

 

SPOMLADANSKI ROK (4. 6. 2018–12. 6. 2018):

 •  prijava do 9. maja 2018

(Dokazila  o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3 dni pred začetkom izpita.)

 • maj 2018 – rok za oddajo naloge pri izpitni enoti storitev oz. izdelek

(Kandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge.)

Razpored izpitov: 

Spomladanski izpitni rok (4. 6.  2018–11. 6. 2018):

ponedeljek, 4. 6. 2018 – slovenščina (pisno)

torek, 5. 6. 2018– zagovor storitve oz. izdelka

sreda,  6. 6. 2018 –  zagovor storitve oz. izdelka; slovenščina (ustno)

četrtek, 7. 6. 2018 – slovenščina (ustno)

(ponedeljek, 11. 6. 2018 – seznanitev kandidatov z uspehom na ZI)

 

JESENSKI ROK (20. 8. 2018–27. 8. 2018):

 •  prijava do 30. julija 2018

(Dokazila  o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najmanj 3 dni pred začetkom izpita.)

 • avgust 2018 – rok za oddajo seminarske naloge

(Kandidat mora imeti opravljene konzultacije z mentorjem, kar dokazuje urejena zbirna mapa, ki jo je potrebno predložiti poleg seminarske naloge.)

Razpored izpitov:

Jesenski izpitni rok (20. 8. 2018–27. 8. 2018):

ponedeljek, 20. 8. 2018 – slovenščina (pisno)

torek, 21. 8. 2018 – zagovor storitve oz. izdelka

sreda, 22. 8. 2018 – slovenščina (ustno)

(ponedeljek, 27.8.2018 – seznanitev kandidatov z uspehom na ZI)

 

POGOJI 

 • Uspešno zaključen 3. letnik programa trgovec (spričevalo je dokazilo, ki ga je potrebno predložiti oz. ob prijavi oddate kopijo spričevala 3. letnika).
 • Kandidati, ki se izobražujejo ob delu oz. opravljajo prekvalifikacijo, morajo predložiti poleg spričevala o zaključnem izpitu prejšnje šole tudi spričevalo o zaključenem programu prekvalifikacije, vključno z dokazilom o opravljeni delovni praksi.
 • Poravnane vse obveznosti: dijaki imajo urejene vse obveznosti do šolske knjižnice in ostale obveznosti v razredu; ostali kandidati pa morajo predložiti tudi potrdilo o plačilu izpita. 

PRIJAVA

 • V tajništvu pustite tudi svoje kontaktne podatke (ŠT. TELEFONA, NA KATERI STE DOSEGLJIVI)
 • prijavo oddate 30 dni pred začetkom posameznega izpitnega roka (glej zimski, spomladanski, jesenski rok) v tajništvu šole v času uradnih ur oz. jo pošljete po pošti.
 • Izjemoma se je možno prijaviti k zaključnemu izpitu tudi 3 dni pred začetkom roka, vendar morajo za to obstajati utemeljeni razlogi. V tem primeru kandidat na šolsko komisijo za ZI naslovi pisno vlogo za prijavo in priloži dokazila o utemeljenosti razlogov za kasnejšo prijavo.

 

IZPITNE  ENOTE NA ZAKLJUČNEM IZPITU 

 1. SLOVENŠČINA (pisno in ustno)

 PISNI del izpita je sestavljen iz 3 sklopov (90 min):

 • branje neumetnostnega besedila;
 • razčlenjevanje tega besedila;
 • pisanje oz. tvorjenje neumetnostnega besedila.

USTNI del izpita pa obsega:

 • zagovor pisnega dela;
 • pogovor o prebranem književnem besedilu

– na podlagi odlomka na izpitnem listku (glej seznam književnih del)

– ob književnem besedilu za domače branje (glej seznam)

 1. Izdelek ali storitev z zagovorom
 • Kandidat izbere naslov naloge s seznama naslovov seminarskih nalog in opravi konzultacije z mentorjem
 • Kandidat je dolžan voditi zbirno mapo izdelka ali storitve.
 • Seznam naslovov je objavljen na oglasni deski šole. Izbiro mora odobriti mentor.
 • Naloga mora biti izdelana v skladu z navodili za izdelavo IZDELKA ALI STORITVE
 • Kandidat odda nalogo najkasneje 14 dni pred začetkom izpitnega roka.
 • Potek zagovora:

–          kandidat predstavi svoje zaključno delo;

–          kandidat izpelje postopek prodaje izdelka/storitve, ki ga je obravnaval v zaključnem delu (igranje vlog).

 

ŠE NEKAJ POMEMBNIH INFORMACIJ:

 •  Prijaviti se je možno tudi k posamezni izpitni enoti na ZI – torej vsako od izpitnih enot je možno opravljati v različnem izpitnem roku. Zaključni izpit pa je uspešno opravljen, ko kandidat uspešno opravi vse izpitne enote.
 • Kandidat, ki je imel slovenščino v zaključnem letniku ocenjeno z odlično, je oproščen opravljanja tega izpita.
 • Splošni učni uspeh na ZI je izražen v točkah (izračuna se aritmetična sredina ocen, ki jih je kandidat dosegel na izpitih, kar se zaokroži na eno decimalko).

DODATNE INFORMACIJE

 •  Katja Bogovič (tajnica šolske komisije za zaključni izpit): kabinet TUJ 2, tel.: 07 49 92 571, e-mail: katja.bogovic@gmail.com
 • Urška Senica vodja PUZ-a za program trgovec,

Mentorice za Izdelek oz storitev so: 

 • Mojca Ogorelc (mojca.ogorelc@guest.arnes.si)
 • Urška N. Senica (urska_senica@yahoo.com)
 • Hermina Vučajnk (hermina.vucajnk@guest.arnes.si)

Kandidati izberete temo svoje naloge s seznama tem, izberete pa tudi mentorico, pri kateri želite opravljati nalogo (vendar pa bo število nalog sorazmerno porazdeljeno med mentorice po načelu, kdo prej odda prijavo- glej Zbirna mapa)

 • Patricija Rudolf – slovenščina (patricija.rudolf@guest.arnes.si)

 

teme-za-izdelek-zi-2017in18

zbirna-mapa-nova-2

zi-slovenski-jezik-in-knjizevnost-2017-18