Vse pomembne informacije v zvezi z delovanjem šole so za šolsko leto 2017/18 zbrane v dokumentu (kliknite) Letni delovni načrt.

Katere vsebine najdete v njem, si lahko ogledate v posnetku kazala:

1 UVOD 3
1.1 Predstavitev šole 3
1.2 Pomen dokumenta, dinamika nastajanja in potrjevanja 3
1.3 Strokovni delavci šole 4
1.4 Pogodbeni delavci 5
1.5 Spremljevalci dijakov s posebnimi potrebami 5
1.6 Dopolnjevanje učne in delovne obveznosti 5
1.7 Laboranti 6
1.8 Tehnično osebje 6
1.9 Organizacijska struktura šole 6
1.10 Svet zavoda 6
1.11 Delovni pogoji 7
1.12 Knjižnica 8
1.13 Prednostne naloge 9
1.14 Skrb za zdravo prehrano 9
2 OBSEG IN ORGANIZACIJA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA DELA 10
2.1 Predstavitev in vsebinska povezanost programov 10
2.2 Izvedbeni kurikuli programov 10
2.2.1 Izvedbeni kurikul v programu EKONOMSKI TEHNIK (ssi) 10
2.2.2 Izvedbeni kurikul v programu EKONOMSKI TEHNIK (pti) 13
2.2.3 Izvedbeni kurikul v programu PREDŠOLSKA VZGOJA (ssi) 15
2.2.4 Izvedbeni kurikul v programu TRGOVEC (spi) 17
2.3 Razpored praktičnega usposabljanja z delom v delovnem procesu (PUD) 19
2.4 Posebnosti v programih 20
2.4.1 Dijaki s posebnimi potrebami 20
2.4.2 Migranti 20
2.4.3 Delo z nadarjenimi dijaki 20
2.5 Interesne dejavnosti in projektni dnevi 20
2.6 Maturantske in zaključne ekskurzije 26
2.7 Številčno stanje dijakov po oddelkih, razredniki in matične učilnice 27
3 IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 28
3.1 Razpisani programi 28
3.2 Samoizobraževanje 29
3.3 Tečaji 29
3.4 Projekt Pridobivanje kompetenc zaposlenih v Posavju 2016-2019 30
3.5 Informiranje občanov o izobraževalnih možnostih v ETrŠ Brežice 31
4 ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO 2017/18 32
5 STROKOVNI IN DRUGI ORGANI ŠOLE 33
5.1 Učiteljski zbor 33
5.2 Programski učiteljski zbor 33
5.3 Razredniki 34
5.4 Strokovni aktivi 34
5.5 Svetovalna služba 35
5.6 Komisija za kakovost 36
5.7 Skupnost dijakov 37
6 IZPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV 38
6.1 Vrste izobraževanja 38
6.2 Terminski plan strokovnega izpopolnjevanja 38
6.3 Spremljanje vzgojno izobraževalnega dela 38
6.4 Ekskurzije 39
7 SODELOVANJE S STARŠI 39
7.1 Roditeljski sestanki in govorilne ure 39
7.2 Svet staršev 39
7.3 Šolski sklad 40
8 POVEZOVANJE ŠOLE Z OKOLJEM 40
8.1 Poslovno sodelovanje 40
8.2 Izvajanje projektov 41
9 FINANČNI VIRI ZA URESNIČITEV LDN 45
9.1 Financiranje iz državnega proračuna 45
9.2 Prihodki od drugih dejavnosti šole 45
9.2.1 Izobraževanje odraslih 45
9.2.2 Šolnina izrednih študentov 45
9.2.3 Oddajanje prostorov v uporabo 46
9.2.4 Drugi prihodki – šolski sklad 46
9.3 Financiranje iz občinskega proračuna 46
9.4 Financiranje iz evropskih sredstev 46